Inženiring

Vodar d.o.o. je podjetje z registrirano projektivno dejavnostjo. Projektiramo različne vrste komunalne opreme ter objektov in pripravljamo vse faze gradbene dokumentacije. Vodilno področje podjetja je odvajanje in čiščenje odpadnih voda s pomočjo različnih tehnologij.

INŽENIRSKE STORITVE

 • projektiranje čistilnih naprav različnih tehnologij za:
  • komunalne odpadne vode,
  • industrijske odpadne vode,
  • izcedne vode iz odlagališč odpadkov;
 • projektiranje objektov za obdelavo blata iz čistilnih naprav;
 • projektiranje fekalne in meteorne kanalizacije (gravitacijski, tlačni in vakumski sistemi);
 • projektiranje vodovodnega omrežja;
 • projektiranje nizkih gradenj (ceste, hodniki za pešče, kolesarske steze…);
 • projektiranje hišne kanalizacije;
 • izdelava projektne dokumentacije za komunalno opremo parcel;
 • prostorsko planiranje;
 • izdelava dokumentacije za legalizacijo.

ELABORATI IN STROKOVNE PODLAGE

 • sanacijski programi za obstoječe komunalne in industrijske čistilne naprave;
 • Študije variant in svetovanje pri strateškem načrtovanju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
 • operativni programi odvajanja in čiščenja odpadnih voda;
 • primerjava različnih tehnologij čiščenja odpadnih voda z vidika investicijskih in obratovalnih stroškov;
 • programi opremljanja;
 • hidrološko hidravlične študije;
 • urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • strokovne podlage za izbor ustreznih tehnoloških rešitev;
 • strokovne podlage pri izboru ustreznih gradbenih pristopov.

GRADBENI NADZOR IN TEHNIČNO SVETOVANJE

 • izvajanje gradbenega nadzora za vse vrste GJI in zasebne objekte;
 • izvajanje tehnološkega nadzora;
 • vodenje sanacijskih programov za obstoječe komunalne in industrijske čistilne naprave;
 • svetovanje lokalnim skupnostim pri načrtovanju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
 • koordinacija postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • koordinacija in vodenje izvedbe rekonstrukcij in sanacij industrijskih čistilnih naprav;
 • tehnološko svetovanje;
 • gradbeno svetovanje.

Podjetje Vodar d.o.o. je specializairno za projektiranje in izvajanje okoljskih projektov predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

VODAR d.o.o.
Pečovnik 24
3000 Celje

info@vodar.si
+386 40 299 909

Sledite našim aktivnostim: