Inženiring

Vodar d.o.o. je podjetje z registrirano projektivno dejavnost. Projektiramo fekalno, meteorno kanalizacijo, vodovod in vse vrste komunalne infrastrukture in nizkih gradenj. Vodilno področje podjetja je odvajanja in čiščenja odpadnih voda s pomočjo različnih tehnologij.

INŽENIRSKE STORITVE

 • projektiranje čistilnih naprave različnih tehnologij za:
  • komunalne odpadne vode,
  • industrijske odpadne vode,
  • izcedne vode iz odlagališč odpadkov,
 • razvijanje in projektiranje objektov za obdelavo blata iz čistilnih naprav;
 • izdelava projektne dokumentacije za komunlano opremo parcel;
 • projektiranje fekalne in meteorne kanalizacije (gravitacijski, tlačni in vakumski sistemi);
 • projektiranje hišne kanalizacije;
 • projektiranje vodovodna omrežja;
 • projektiranj nizkih gradenj (ceste, hodniki za pešče, kolesarske steze…);
 • prostorsko planiranje.

ELABORAT IN STROKOVNE PODLAGE

 • sanacijski programi za obstoječe komunalne in industrijske čistilne naprave;
 • variantne rešitve in svetovanja pri odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda;
 • izdelava opertivnih programov odvajanja in čiščenja odpadnih voda;
 • primerjava različnih tehnologij čiščenja odpadnih voda z vidika investicijskih in obratovalnih stroškov;
 • hidrološko hidravlične študije;
 • urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • tehnološko svetovanje;
 • gradbeno svetovanje.

GRADBENI NADZOR IN TEHNIČNO SVETOVANJE

 • izvajanje gradbenega nadzora;
 • izvajanje tehnološkega nadzora;
 • izdealva sanacijskih programov za obstoječe komunalne in industrijske čistilne naprave;
 • svetovane lokalnim skupnostim pri načrtovanju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
 • izdelava elaboratov primerjave različnih tehnologij čiščenja odpadnih voda z vidika investicijskih in obratovalnih stroškov;
 • urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • tehnološko svetovanje;
 • gradbeno svetovanje;

Podjetje Vodar d.o.o. je specializairno za projektiranje in izvajanje okoljskih projektov predvsem na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

VODAR d.o.o.
Pečovnik 24
3000 Celje

info@vodar.si
+386 40 299 909

Sledite našim aktivnostim: